کاربر گرامی لطفا ابتدا وارد سایت شده سپس اطلاعات فرم را تکمیل نمایید.

 • بخش ارسال مشخصات

  کاربر گرامی شما به بخش ارسال مشخصات وارد شده اید. لطفا مشخصات خود را وارد نمایید.

 • صحت اطلاعات

  لطفا در وارد نمودن اطلاعات نهایت دقت را اعمال نمایید. اطلاعاتی که شما در این بخش وارد میکنید مورد استناد برای مدیر وبسایت است

 • مراحل ثبت نام

  ثبت نام شما در سه مرحله انجام خواهد شد. شامل اطلاعات فردی، محل سکونت و اطلاعات تکمیلی در مورد شرکت در جشنواره است.

 • امنیت اطلاعات

  اطلاعات شما به سرور امن ارسال خواهد شد و این موضوع نگرانی شما را تا پایان مراحل ثبتنام از بین میبرد.