نام نویسی اولیه:

کلیه متقاضیان شرکت در کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی و همچنین کلینک مشاوره کارآفرینی می توانند با کلیک بر روی گزینه نام نویسی اولیه ثبت نام خود را قطعی نمایند.

ظرفیت کارگاه ها، نشست ها و کلینیک مشاوره کارآفرینی:

با توجه به محدودیت در ظرفیت کارگاه ها، نشست ها و کلینیک مشاوره کارآفرینی الویت با متقاضیانی می باشد که هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام خود اقدام لازم را نمایند.

ظرفیت هر کارگاه: ۶۰ نفر

ظرفیت هر نشست: ۲۰۰ نفر

ظرفیت هر برنامه در مشاوره ای در کلینیک مشاوره کارآفرینی: ۲۰ نفر

 کلیه کارگاه ها، نشست ها و برنامه های موجود در کلینیک مشاوره کارآفرینی رایگان برگزار خواهد شد.